Fruit Decor

Fruit Decor

Snow White Oriental Stripes